Thứ bảy, 21 Tháng 10 2017

I. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Giới thiệu chung

Tên ngành đào tạo: An toàn thông tin ( Information Security)

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

Thời gian đào tạo: 5 năm

2. Mục tiêu của đào tạo

Đào tạo kỹ sư ngành An toàn thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội; Có tác phong chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo trong nghề nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

Đặc biệt chú trọng trang bị khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hợp tác, làm việc nhóm và làm việc trong một tổ chức, có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau, phát triển và triển khai các ứng dụng trên môi điện toán, cải tiến và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu những lĩnh vực thuộc ngành An toàn thông tin. 

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Chuyên viên an toàn cơ sở dữ liệu, phòng chống mã độc máy tính;
 • Chuyên viên an ninh thông tin, an ninh hệ thống, quản trị mạng cao cấp.có khả năng phân tích, rà soát lỗ hổng, điểm yếu và ngăn chặn sự cố cho mạng máy tính và các hệ thống thông tin của quốc gia như: các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, năng lượng, thương mại, giao thông vận tải, an ninh quốc phòng;
 • Chuyên gia lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin;
 • Chuyên gia phân tích, thiết kế và cán bộ quản lý dự án phát triển phần mềm;
 • Giảng viên về An toàn thông tin ở các trường đại học, cao đẳng;
 • Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực liên quan tới An toàn thông tin tại các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu của các công ty, tổ chức, Bộ, Ban, Ngành trung ương và địa phương.

II. CHUẨN ĐẦU RA

1.1 Kiến thức khoa học tự nhiên

Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan thuộc ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.

1.2 Kiến thức khoa học xã hội

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới.

1.3 Kiến thức cơ sở ngành

 • Hiểu về các loại cấu trúc dữ liệu, vận dụng thành thạo vào các bài toán thực tế;
 • Hiểu các chính sách, pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của lĩnh vực An toàn thông tin;
 • Hiểu các nguyên lý cơ bản về hệ điều hành máy tính, mạng máy tính;
 • Biết đánh giá được độ phức tạp của các thuật toán; tiêu chuẩn đánh giá cơ sở an toàn thông tin, an toàn dữ liệu;
 • Vận dụng thành thạo các kỹ thuật lập trình để xây dựng phần mềm máy tính;
 • Vận dụng các bộ tiêu chuẩn về An toàn thông tin trong phân tích, đánh giá các hệ thống thông tin theo các cấp độ an toàn khác nhau;
 • Vận dụng được kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị CSDL và công nghệ phần mềm;
 • Vận dụng các mô hình đánh giá rủi ro, đảm bảo độ tin cậy cho các hệ thống thông tin nói chung.

1.4 Kiến thức ngành

 • Hiểu được các kiến thức và nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng máy tính, cơ chế hoạt động của virus máy tính, các đoạn mã độc hại và giải pháp phòng chống tổng thể;
 • Biết các kỹ thuật phòng thủ và tấn công trên không gian mạng, các biện pháp phát hiện, ngăn chặn tấn công, các phương thức bảo vệ đảm bảo an ninh cho hệ thống thông tin;
 • Biết phương pháp thiết kế hệ thống mạng an toàn và bảo mật, các biện pháp và cách thức sử dụng hữu hiệu các công cụ giám sát hoạt động, kiểm tra lỗ hổng của hệ thống thông tin;
 • Vận dụng được các kiến thức về an ninh mạng, các thuật toán mã hóa, các hệ mật mã công khai, vấn đề xác thực thông điệp, chữ ký điện tử và các giao thức xác thực để đảm bảo vấn đề an ninh mạng và an ninh hệ thống để phục vụ cho việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
2. Kỹ năng

2.1 Kỹ năng nghề nghiệp

 • Quản trị và giám sát hệ thống thông tin.
 • Phân tích, tư vấn, thiết kế hệ thống thông tin đảm bảo an toàn.
 • Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho mạng máy tính và các hệ thống thông tin.
 • Rà quét lỗ hổng phần mềm, điểm yếu, xâm nhập giả định và xử lý sự cố an toàn thông tin.
 • Lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin.
 • Điều tra số, phân tích, truy vết các hoạt động tấn công, phòng thủ mạng.
 • Các kỹ thuật tấn công, phòng thủ ứng dụng web và điện toán di động.
 • Mã hóa, xác thực và kỹ năng dịch ngược mã chương trình, bảo vệ phần mềm.

2.2. Kỹ năng mềm

 • Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến;
 • Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện điện tử, truyền thông);
 • Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả;
 • Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương.

3. Phẩm chất đạo đức

 • Trong cuộc sống: trung thực, chính trực, tự tin, linh hoạt, nhiệt tình;
 • Trong nghề nghiệp: Có tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, có tâm huyết, trách nhiệm và tin cậy trong công việc;
 • Tôn trọng pháp luật, có ý thức về các vấn đề xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân.

4. Vận dụng kiến thức trong thực tế

 • Phân tích được bối cảnh lịch sử và văn hóa, nắm bắt được các vấn đề của thời đại xác định được vai trò và trách nhiệm của các kỹ sư đối với xã hội;
 • Phân tích được các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và tôn trọng văn hóa doanh nghiệp;
 • Thiết lập được mục tiêu và yêu cầu an toàn của hệ thống thông tin, vận dụng đưa ra các giải pháp xây dựng đảm bảo mục tiêu có thể đạt được, đánh giá và lựa chọn giải pháp tốt nhất;
 • Phân đoạn, xây dựng được các phương pháp, qui trình thiết kế (chuyên ngành, đa ngành, đa mục đích);
 • Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong quá trình xây dựng và vận hành các hệ thống thông tin an toàn, đảm bảo ba tính chất cơ bản: tính bí mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng.
 

Banner0

handbook2016