Thứ hai, 18 Tháng 12 2017

Chương trình đào tạo đại học ngành An toàn thông tin

 

Tên môn

Số TC

TH

Học
 kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17

20

18

17

17

18

13

14

13

10

1

Vật lý 1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Anh văn 1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Toán cao cấp 1

4

0

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Những NLCB của CN Mác LêNin 1

2

0

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tin học đại cương

3

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tiếng việt thực hành

2

0

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Vật lý 2

2

0

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Toán cao cấp 2

3

0

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Hóa đại cương

2

0

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Anh văn 2

3

0

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Những NLCB của CN Mác LêNin 2

3

0

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pháp luật đại cương

2

0

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Kiến trúc máy tính

2

0

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

1

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Xác suất thống kê

2

0

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

16

Anh văn 3

3

0

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

17

Tư tưởng HCM

2

0

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

18

Toán cao cấp 3

2

0

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

19

Mạng cơ sở

3

1

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

20

Cơ sở dữ liệu

2

0

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

21

Lập trình C++

4

2

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

22

Anh văn 4

3

0

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

23

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3

0

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

24

Hệ điều hành mở

3

1

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

25

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

3

1

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

26

Nhập môn ATTT

2

0

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

27

Lập trình hợp ngữ

3

1

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

28

Kỹ thuật phân tích hệ thống ATTT

2

0.5

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

29

Tiêu chuẩn đánh giá ATTT

2

0

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

30

Lập trình Java

4

2

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

31

Mã độc máy tính

3

1

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

32

Quản trị hệ điều hành

3

1

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

33

Mật mã học và ứng dụng

3

1

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

34

Kỹ năng giao tiếp

2

0

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

35

An toàn cơ sở dữ liệu

3

1

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

36

Phương pháp tấn công hệ mã hóa

3

1

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

37

Phát triển ứng dụng an toàn trên thiết bị di động

4

2

6

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

38

Lập trình nguồn mở

4

2

6

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

39

Thực tập cơ sở

2

0

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

40

Điều tra số

3

1

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

41

Tường lửa

4

2

7

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

42

Xâm nhập giả định

3

1

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

43

Chứng thực điện tử

3

1

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

44

An toàn thư điện tử

3

1

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

45

An toàn web

2

0.5

8

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

46

Thiết kế hệ thống phát hiện xâm nhập

3

1

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

47

An toàn mạng riêng ảo

3

1

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

48

Thực tập chuyên ngành

3

0

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

49

An toàn thương mại điện tử

2

0.5

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

50

Chuyên đề 1

3

1

9

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

51

Chuyên đề 2

3

1

9

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

52

Thực tập TN

5

0

9

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

53

Đồ án/ học chuyên đề

10

0

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Tổng

157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình đào tạo đại học chuyên ngành An ninh mạng

 

Tên môn

Số TC

TH

Học
 kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17

20

18

17

17

18

13

14

13

10

1

Vật lý 1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Anh văn 1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Toán cao cấp 1

4

0

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Những NLCB của CN Mác LêNin 1

2

0

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tin học đại cương

3

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tiếng việt thực hành

2

0

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Vật lý 2

2

0

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Toán cao cấp 2

3

0

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Hóa đại cương

2

0

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Anh văn 2

3

0

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Những NLCB của CN Mác LêNin 2

3

0

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pháp luật đại cương

2

0

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Kiến trúc máy tính

2

0

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

1

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Xác suất thống kê

2

0

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

16

Anh văn 3

3

0

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

17

Tư tưởng HCM

2

0

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

18

Toán cao cấp 3

2

0

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

19

Mạng cơ sở

3

1

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

20

Cơ sở dữ liệu

2

0

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

21

Lập trình C++

4

2

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

22

Anh văn 4

3

0

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

23

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3

0

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

24

Hệ điều hành mở

3

1

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

25

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

3

1

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

26

Nhập môn ATTT

2

0

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

27

Lập trình hợp ngữ

3

1

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

28

Kỹ thuật phân tích hệ thống ATTT

2

0.5

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

29

Tiêu chuẩn đánh giá ATTT

2

0

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

30

Lập trình Java

4

2

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

31

Mã độc máy tính

3

1

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

32

Quản trị hệ điều hành

3

1

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

33

Mật mã học và ứng dụng

3

1

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

34

Kỹ năng giao tiếp

2

0

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

35

An toàn cơ sở dữ liệu

3

1

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

36

Phương pháp tấn công hệ mã hóa

3

1

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

37

Phát triển ứng dụng an toàn trên thiết bị di động

4

2

6

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

38

Lập trình nguồn mở

4

2

6

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

39

Thực tập cơ sở

2

0

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

40

Điều tra số

3

1

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

41

Tường lửa

4

2

7

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

42

Xâm nhập giả định

3

1

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

43

Chứng thực điện tử

3

1

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

54

Kỹ thuật phân tích mã độc

3

1

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

46

Thiết kế hệ thống phát hiện xâm nhập

3

1

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

56

Giám sát và quản trị máy chủ

3

1

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

57

Tấn công tràn bộ đệm

2

0.5

8

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

48

Thực tập chuyên ngành

3

0

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

58

An toàn điện toán đám mây

2

0.5

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

50

Chuyên đề 1

3

1

9

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

51

Chuyên đề 2

3

1

9

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

52

Thực tập TN

5

0

9

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

53

Đồ án/ học chuyên đề

10

0

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Tổng

157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu tham khảo:

 

 

Banner0

handbook2016