Thứ năm, 27 Tháng 4 2017

DANH SÁCH CÁN BỘ

 

1

TS. Lê Quang Minh

Sinh ngày: 30/01/1978

Chức vụ:Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0989736464

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ThS. Lê Khánh Dương

Sinh ngày: 21/10/1983

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Điện thoại: DĐ: 0982500747

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ThS. Vũ Thị Nguyệt

Sinh ngày: 22/09/1988

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01288772054

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ThS. Nguyễn Văn Linh

Sinh ngày: 10/04/1987

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0985117515

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ThS. Đinh Thị Thanh Uyên

Sinh ngày: 30/12/1985

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0966362227

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

ThS. Ngô Hữu Huy

Sinh ngày: 08/09/1987

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0972022351

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ThS. Trịnh Minh Đức

Sinh ngày: 08/10/1987

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0984215060

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ThS. Nguyễn Anh Chuyên

Sinh ngày: 12/10

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0942599113

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ThS. Đỗ Văn Toàn

Sinh ngày: 28/10/1975

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Kỹ sư: Nguyễn Thanh Tùng

Sinh ngày:16/8/1986

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0916872586

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Kỹ sư: Nguyễn Văn Quang

Sinh ngày: 15/07/1991

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0942 691 251

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Cử nhân: Đinh Khánh Linh

Sinh ngày: 05/10/1991

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0977102556

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Kỹ sư: Nguyễn Tuấn Hiệp

Sinh ngày: 23/10/1991

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Kỹ sư: Phạm Hải Cường

Sinh ngày: 30/10/1988

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0986849685

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Kỹ sư: Phạm Lê Tiệp

Sinh ngày: 12/09/1988

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0906129087

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Kỹ sư: Vũ Việt Dũng

Sinh ngày: 29/09/1992

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Kỹ sư: Võ Văn Trường

Sinh ngày: 21/07/1990

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0973563273

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Cử nhân: Đào Thị Diệu Thúy

Sinh ngày: 05/07/1990

Chức vụ: Giáo vụ bộ môn

Điện thoại: 0915972899

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Cử nhân: Trần Thị Thúy An

Sinh ngày: 01/10/1989

Chức vụ: Giáo vụ bộ môn

Điện thoại: 0989436333

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Banner0

handbook2016