Thứ tư, 18 Tháng 7 2018

Mục tiêu chung

Hiện thực hóa định hướng chiến lược xây dựng,phát triển giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 của Đại học Thái Nguyên về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành Đại học điện tử vào giai đoạn 2015-2020.

Xây dựng đơn vị chuyên môn thuộc trường với chức năng, nhiệm vụ là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực an toàn thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2015-2020

1. Triển khai xây dựng, hoàn thiện đội ngũ chuyên môn và đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo và NCKH:

 • Tập trung đầu tư xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo trình, tài liệu, phòng thí nghiệm, thực hành,…đáp ứng yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 
 • Huy động và khai thác hệ thống giảng đường, phòng làm việc, phòng thí nghiệm thực hành hiện có của Trường.
 • Đầu tư mua sắm bổ sung giáo trình tài liệu, trang thiết bị thực hành thí nghiệm chuyên ngành, chuyên sâu.
 • Phát triển hợp tác, liên thông, liên kết với các đơn vị trong Đại học Thái Nguyên, doanh nghiệp trong và ngoài nước
 • Đảm bảo chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội, nhà trường đẩy mạnh quan hệ phối hợp, liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động giảng dạy, xây dựng chương trình đào tạo, hướng dẫn thực hành thực tập gắn với thực tế và yêu cầu xã hội,…
 • Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập; xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học thuộc chương trình mà bộ môn quản lý;
 • Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng các chương trình đào tạo cho các chuyên ngành có liên quan theo quy định của Trường.
 • Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức dự giờ, đăng ký các danh hiệu giảng viên, tổ chức các hoạt động học thuật, hội thảo khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
 • Thành lập Khoa An toàn Hệ thống thông tin khi đã hội đủ các điều kiện về đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Các chương trình đào tạo chuyên ngành cần đảm bảo định hướng chuyên môn:

 • Kiến thức nền tảng về an toàn an ninh thông tin
 • An toàn an ninh thông tin cho quản trị hệ thống thông tin
 • Điều tra số
 • Phân tích, đánh giá, xử lý hành động xâm nhập hệ thống
 • Phát triển phần mềm đảm bảo an toàn thông tin
 • Kiểm tra khả năng an toàn an ninh thông tin
 • Phân tích xâm nhập hệ thống

3. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng phát triển sản phẩm về ATTT

Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường: Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý.

 • Xây dựng và chuyển giao giải pháp tổng thể Giám sát an ninh mạng - iNSM
 • Hoàn thiện giải pháp cổng thông tin điện tử Portal
 • Hoàn thiện 3 phần mềm:

                 + Hệ thống phát hiện xâm nhập – i2DS

                 + Phần mềm diệt virus – iAV

                 + Hệ thống rà quét và đánh giá lỗ hổng bảo mật Ivsm

 • Cung cấp 2 gói dịch vụ   
 •  + Gói dịch vụ kiểm tra và đánh giá hệ thống (PENTEST)
 •  + Kiểm tra bảo mật Website

 

Hiện thực hóa định hướng chiến lược xây dựng, phát triển giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 của Đại học Thái Nguyên về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành Đại học điện tử vào giai đoạn 2015-2020.

Xây dựng đơn vị chuyên môn với chức năng, nhiệm vụ là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực an toàn thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội và hội nhập quốc tế.

 

handbook2016