Thứ tư, 18 Tháng 7 2018

Bộ môn An toàn hệ thống thông tin trực thuộc Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Bộ môn là đơn vị cơ sở về đào tạo, nơi trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, trực tiếp quản lý cán bộ viên chức trong bộ môn.

 Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây:

 • Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập; xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học thuộc chương trình mà bộ môn quản lý;
 • Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng các chương trình đào tạo cho các chuyên ngành có liên quan theo quy định của Trường
 • Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức dự giờ, đăng ký các danh hiệu giảng viên, tổ chức các hoạt động học thuật, hội thảo khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
 • Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường:
  • Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng về An toàn thông tin và các lĩnh vực có liên quan.
  • Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến về công nghệ phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu, giới thiệu các kinh nghiệm và mô hình phát triển tiêu biểu cho các nhà quản lý trong và ngoài nước.
  • Tư vấn trong lĩnh vực An toàn thông tin và các lĩnh vực liên quan nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp;
  • Chủ động khai thác và tổ chức thực hiện những đề tài nghiên cứu ứng dụng, phổ biến kinh nghiệm và các dự án tư vấn về An toàn thông tin cho các tổ chức và các cá nhân có nhu cầu.
  • Tổ chức thực hiện các dự án nghiên cứu tư vấn trong nước và quốc tế được Hiệu trưởng giao.
 • Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành.
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên của bộ môn; định kỳ đánh giá CBGV của bộ môn thông qua các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và giảng dạy.
 • Tổ chức và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường thiết kế và phát triển các loại hình đào tạo liên kết, liên thông với các trường đại học trong và ngoài nước. Thực hiện các chương trình hợp tác đào tạo ở bậc đại học với các tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học về An toàn thông tin của Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Tổ chức thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng (Non-degree programmes) về An toàn thông tin cho cán bộ quản lý của tổ chức và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo nội dung hình thức, thời gian địa điểm phù hợp với yêu cầu của người học và các tổ chức xã hội.
 • Hợp tác với các đơn vị khác trong Trường thực hiện các nhiệm vụ chung của Trường và nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 

handbook2016