Thứ tư, 18 Tháng 7 2018

Thời gian: 9h thứ 4 ngày 14/10/2015
Địa điểm: P 313A
Chủ đề: Giới thiệu tấn công APT (Advanced Persistenet Threat)
Báo cáo viên: Đ/c Vũ Việt Dũng
Thành phần: toàn thể cán bộ của bộ môn 

 

Thời gian: 15h thứ 6 ngày 16/10/2015
Địa điểm: P 313A
Chủ đề: Một số kỹ thuật phát hiện và ngăn chặn mã độc trong thư điện tử
Báo cáo viên: Vũ Thị Nguyệt
Thành phần: toàn thể cán bộ của bộ môn

 

handbook2016